ಇಂದು ನಾಳೆ … !?

ಕಾಡುತಿದೆ ಮನವ ನೆನಪುಗಳು

ಚಂದಿರನ ಕಂಡ ಅಲೆಗಳಂತೆ

ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ತವಕ

ಮನದಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ

ಹೇಗಿರುವಳೋ ನನ್ನವಳು

ಎದೆಗೂಡ ತಡವಿ ಹೊಸಿಲ ತುಳಿದು

ಪ್ರೇಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ವಲಿಸಿದಾಕೆ

ಕಾಡುವಳೇಕೆ ಇಂದು ನಾಳೆ.. ಇಂದು ನಾಳೆ… ?

ಮನಸು ಒಂದಾಗಿದೆ ಮಾತೂ ಒಂದಾಗಿದೆ

ಮೊದಲ ನೋಟದ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದರೂ… !

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *