ಪ್ರೀತಿಯ ಲೇಪ !

ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ

ಮಣ್ಣಿನಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬೇರಿನ ಹಾಗೆ

ಮನದ ಗಾಯಕೆ ಇರಲಿ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೇಪ  ಒಲುಮೆಯಲಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *