ಆಶ್ವಾಸನೆ

ಉಳ್ಳವರು ಕಟ್ಟುವ ಮಾತಿನರಮನೆAssurance
ಆಸೆ ಕೆದರಿಸಿ ಮನದಿ ಮೂಡಿಸಿತು ಕಲ್ಪನೆ
ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಅದು ಅರಗಿನರಮನೆ
ಎಂದರಿತ ಮನ ಚೀರಿತು ಅದು ಆಶ್ವಾಸನೆ !

  • ಉಕುಶಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *