ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರೋಣ

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *