ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ!

ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಆಗೀಗ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ದಾಸ್ಯ, ಶೋಷಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೂಡ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘಟನೆ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಭೂಮಾತಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನ...

Read More