ಫ್ಲಿಪ್‍ಕಾರ್ಟ್‍ನ ಹೊಸ ಸಾರಥಿ

“ಅವರವರು ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಳಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ...

Read More