ಅನನುಭವಿಯ ಮುತ್ಸದಿತನ

`… ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ನನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾವುದೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?… ನಾನಿದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತ? ಆ ಮಗುವಿನ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಸಿ.ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ.. ಅವರ...

Read More