ಅಮ್ಮಾ ಎನ್ನುವೆ.. !

ಅಳುವ ಕಂದನ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ.. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೆದುರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿ.. ಪುಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕು ಮಗುವೆ… ಹೀಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿರುವೆ.. ಸಂಕಷ್ಟದಲೂ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡದೆ ಮುನ್ನಡೆ.. ಮಗುವೇ.. ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಾನಿರದೆ ಬಿಡೆ.. ಎಂದವಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮಡಿಲಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ.. ನೆನಪಿನ...

Read More