ಎಂದೋ ಉದುರಿದ ಹನಿಗಳು…

ಮಳೆ

 

ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ

ಓಯಸಿಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ

ವಸಂತದಲಿ

ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ

ಬಿರುಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲ

ಭುವಿಯ ಹಾತೊರೆಯುವಿಕೆಯಂತೆ..

—-

ಹನಿನೀರಿಗಾಗಿ

 

ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನ

ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದ

ಮಾನವ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು

ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ

ರವಿಕಿರಣದ ಶಾಖವನುಂಡ

ಭುವಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ

ಅದೇ ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *