ಕಣ್ ಕಣ್ಣ ಸಲಿಗೆ…

ಎಸಳ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ?
ನಂದೇನಿದೆ ?
ಒಡಲೊಳಗೆ ಇದೆ ಖಾರ !!!
ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು

Tags :

0 thoughts on “ಕಣ್ ಕಣ್ಣ ಸಲಿಗೆ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *