ಕಾಡುವೆ ಏಕೋ ?

ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಡಿದ ಹುಡುಗಿಯರೇಕೆ
ಮನವ ಕಾಡಲಿಲ್ಲ
ಮನವ ಕಾಡಿದ ಹುಡುಗೆಯೇಕೋ
ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ

ನಿತ್ಯ ಕಾಡುವಳು ಫೋನಲ್ಲೇ
ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಳು ಪ್ರೇಮ ಮಂದಿರಕೆ ಮಾತು ಮಾತಲ್ಲೇ
ಯಾಕೋ  ನಾ ನೋಡಲೇ
ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಏಕೋ ನಾ ಒಲ್ಲೆ !

ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಒಡತಿ ಅವಳು
ನಯ ವಿನಯ ಅವಳುಡುಗೆ
ಕಿಲಕಿಲ ನಗು ಅವಳೊಡವೆ
ನೋಡದೆ ನಾ ಸೋತೆ ಅವಳಿಗೆ…

ಅವಳನೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಹಂಬಲ ಮನದೊಳಗೆ
ಅವಳಿಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡುವ ಹಂಬಲ
ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ
ಮನಸು ಮಧುರ  ಭೀತಿಯ ಆಡುಂಬೊಲ…

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *