ಜೀವನ ಪಯಣ

ಜೀವನ ಪಥವಿದು

ಸಾಗಿದಷ್ಟು ತೀರದು

ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಿತಿ

ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರೀತಿ !

0 thoughts on “ಜೀವನ ಪಯಣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *