ತಪ್ಪಲ್ಲ !

ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಮುನ್ನ

ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತ್ಸು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ

ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ “ಮುನ್ನ”

ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ನನ್ನದಲ್ಲ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *