ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್‌ ಹೊಡೆದಾಗ…

ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟುವಾಸೆ...
ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ...
ಗಾಳಿ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ... !
ಮನಸಿನ ಮೊಗ್ಗು ?
ಜೇನಿನ ಹುಳವೋ... ಜೀನಿಯ ಹೂವೋ...

Tags :

0 thoughts on “ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್‌ ಹೊಡೆದಾಗ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *