ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ?

ಬಾನಲಿ ಸೂರ್ಯನುದಿಸದೇ

ಭುವಿಯಲಿ ತಾವರೆ ಅರಳುವುದೇ

ಮನಸು ಮನಸು ಕಲೆಯದೇ

ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *