ಅಭಾ ಮಾಥುರ್ ಅಲ್ಲ ಇಶಾ ಪಂಥ್‌ ಐಪಿಎಸ್!

`ಕುತ್ತೆ ಕಿ ಜಿಂದಗೀ ಹೇ ಸಾಲಾ, ಕುಛ್ ನ ಕೀಜಿಯೇ ತೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾರೇ. ಕುಛ್ ಕೀಜಿಯೇ ತೋ ಸಾಹಿಬ್ ಮಾರೇ, ಹಮ್ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಇಜ್ಜತ್ ತೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾ ಹೇ, (ನಾಯಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮದು, ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ...

Read More