ಮಾನವ-ಮೀನು!

ನೀಳಕಾಯ – ಎತ್ತರ 6.4 ಅಡಿ, ಅಗಲವಾದ ಎದೆಗೂಡು, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನಿಂತರೆ ಅದರ ಉದ್ದ 6 ಅಡಿ 7 ಇಂಚು, ಕೈಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾಲುಗಳು ಚಿಕ್ಕವು, ಪಾದದ ಗಾತ್ರ 14, ತೂಕ 88 ಕಿಲೋ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ...

Read More