ಆಶ್ವಾಸನೆ

ಉಳ್ಳವರು ಕಟ್ಟುವ ಮಾತಿನರಮನೆ ಆಸೆ ಕೆದರಿಸಿ ಮನದಿ ಮೂಡಿಸಿತು ಕಲ್ಪನೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಅದು ಅರಗಿನರಮನೆ ಎಂದರಿತ ಮನ ಚೀರಿತು ಅದು ಆಶ್ವಾಸನೆ !...

Read More