ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೀವಾಳ

‘ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು, ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಕೇಳಿದರೆ…?’ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ಯಾನ್...

Read More