ಹೆಸರಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೇ..

ಹೆಸರಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೇ.. ಮಾತಲೂ ಬೇಕು `ಸತ್ಯ’! ಹೇಳುತ ಹೋದರೆ ಸುಳ್ಳು ನಂಬುವರಾರು ಹೇಳು.. ಕಿವಿ ಎರಡಿವೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕೇ.. ಕೇಳಲು ಬೇಕು `ಮಿಥ್ಯ’ ವೆನುತ ನುಡಿಗೋಪುರ ಕಟ್ಟುವುದೇತಕೆ ಹೇಳು.. ನಗುವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೇ.. ಅದರಲೂ ಬೇಕು `ನಲಿವು’ ಇಲ್ಲದೇ ತಟ್ಟದು ಮನವ...

Read More