ಸಂದೇಹ !

ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಕಂಪಿಸಿತೆನ್ನ ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ಒಸರದೇ ಪ್ರೇಮಗಂಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಗುರದು ಪ್ರಣಯ...

Read More

ತಪ್ಪಲ್ಲ !

ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತ್ಸು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ “ಮುನ್ನ” ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ನನ್ನದಲ್ಲ...

Read More