ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಈಗಿನ ಯುವಜನಾಂಗ, ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರು ಹಾಗೂ ಹಳಬರ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ‘ಅಂಚೆಯ ಅಣ್ಣ’. ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ವಿನಿಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ...

Read More