ಎಂದೋ ಉದುರಿದ ಹನಿಗಳು…

ಮಳೆ   ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓಯಸಿಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ವಸಂತದಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲ ಭುವಿಯ ಹಾತೊರೆಯುವಿಕೆಯಂತೆ.. —- ಹನಿನೀರಿಗಾಗಿ   ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದ ಮಾನವ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ರವಿಕಿರಣದ ಶಾಖವನುಂಡ ಭುವಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಅದೇ...

Read More