ಸುಧಾರಕನೋ ಸೇನಾನಿಯೋ

‘ಬಲಿಷ್ಠ ಬಾರತ ಎನ್ನುವುದು ಜಪಾನ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಪಾನ್ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಿಂದ ಜಪಾನ್ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ’ ಈ ರೀತಿ...

Read More