ಮರುಕಳಿಸಿದೆ ಬಾಲ್ಯ..!

ಮೂವತ್ತರ ವಯಸ್ಸದು ಬರಿ ಅಂಕಿಯಲ್ಲ ಜೀವನದ ನಡುಹಾದಿಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕಿನ್ನು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲು ನೀಗಿಸಿದೆ ಒಂಟಿ ಬದುಕಿನ ಯಾತನೆ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರದ ಘಟನೆಯದು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಜೀವನದ ಪಥವನೇ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಒಂದಾದ ಕ್ಷಣವದು ಇನ್ನೇನು ಕಳೆದೇ ಹೋಯಿತು...

Read More