ದಣಿವರಿಯದ ಕಾರ್ಯ

ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಲಿ, ಬಡವ ಇರ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಇರ್ಲಿ, ಯಾಂವನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವಾ ಖಡ್ಗಾ ಹಿಡಕಂಡ್ ಕಾದಿರಲಿ, ಐವತ್ ಮಂದೀನ್ ಕೊಂದಿರ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ ಅನಾಫಿಲೀಸ್ ಸೊಳ್ಳಿ ಕಡದರ ಮುಗೀತ್ರಿ.. ಎಂಥಾ ಧೀರರಿಗೂ ಬಿಡೂದಿಲ್ರಿ.. ಮಲೇರಿಯಾ ಬರತೈತ್ರಿ’ ಯಾರಾದರೂ...

Read More