ಬೆಟ್ಟದಾ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ..

ಬೆಟ್ಟದಾ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ.. ಹೀಗೊಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.. ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಹಾಡು ಇದು.. ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಕೋಪಗಳು.. ಸದಾ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ.. ಸುನಾಮಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮೇಲಂತೂ ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಬೇಕು.. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು...

Read More