ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ?

ಬಾನಲಿ ಸೂರ್ಯನುದಿಸದೇ ಭುವಿಯಲಿ ತಾವರೆ ಅರಳುವುದೇ ಮನಸು ಮನಸು ಕಲೆಯದೇ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ...

Read More

ಸುಮ್ಮನೆ !

ಚುಟುಕು ಕವಿ ಬಯಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಎಂಬ ಮೂರೇ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಳಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ...

Read More